Privacybeleid

1 – Partijen bij deze akte

Tussen de ondergetekenden: 1° De vereenvoudigde naamloze vennootschap ENTOMA met een kapitaal van 22.812,62 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 788416709, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 61 avenue de saxe 75007 Parijs, en met als BTW-nummer FR505788416709. Hierna te noemen de “Gegevensverantwoordelijke”, enerzijds, en 2° Elke natuurlijke persoon die de website van de Gegevensverantwoordelijke bezoekt; Hierna te noemen de “Betrokkene”, anderzijds, Het is als volgt vastgelegd en overeengekomen:

2 – Doel

Dit privacybeleid geldt, zonder beperking of voorbehoud, tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking. Het doel ervan is informatie te verstrekken over de wijze waarop de verantwoordelijke voor de verwerking bepaalde persoonsgegevens van de betrokkene verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder de Europese Verordening nr. 2016/679 en Wet nr. 78-17 (hierna de “Wetgeving” genoemd), in verband met het gebruik van de website www.jiminis.com (hierna de “Site” genoemd) door de betrokkene. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden van de verantwoordelijke voor de verwerking.

3 – Definities

Toezichthoudende autoriteit betekent de Franse nationale commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden (CNIL), de onafhankelijke Franse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regulering van gegevensbescherming;
Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke positieve handeling aanvaardt dat hem betreffende gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.
Cookie: een bestand waarmee het pad van de betrokkene op de Site kan worden getraceerd.
Ontvanger: elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die de mededeling van de Gegevens ontvangt, ongeacht of het al dan niet een Derde betreft. Overheidsinstanties die waarschijnlijk de gegevens zullen ontvangen, met name in het kader van een onderzoeksmissie, worden evenwel niet beschouwd als Ontvangers in de zin van deze definitie.
Gegevens: alle informatie over de betrokkene.
Bestand: elke gestructureerde verzameling gegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling gecentraliseerd, gedecentraliseerd of verspreid is op een functionele of geografische wijze.
Wetgeving betekent elke wet en verordening met betrekking tot Gegevensbescherming, en in het bijzonder de Europese Verordening nr. 2016/679 en de wet nr. 78-17.
Onder browsen wordt verstaan het raadplegen, bevestigen, bestellen en/of aankopen van Producten op de Site door de betrokken Persoon.
Onder betrokkene wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die op de Site surft, wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Producten betekent de producten die op de Site door de Gegevensbeheerder aan de Betrokkene te koop worden aangeboden.
Pseudonimisering is de verwerking van gegevens op zodanige wijze dat zij niet langer aan de betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is.
Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de vereenvoudigde naamloze vennootschap ENTOMA met een kapitaal van 22.812,62 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 788416709, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 61 avenue de saxe 75007 Parijs, die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking vaststelt.
Site: de infrastructuur die door de verantwoordelijke voor de verwerking is ontwikkeld in overeenstemming met de op internet bruikbare computerformaten, die gegevens van verschillende aard bevat, met name tekst, geluid, stilstaande of geanimeerde beelden, video’s en databases, bestemd om door de betrokkene te worden geraadpleegd om zich te informeren over Producten, deze te reserveren, te bestellen en/of aan te kopen (www.jiminis.com).
Onderaannemer betekent elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, anders dan de Gegevensverwerker, die de Gegevens namens de Gegevensverwerker verwerkt.
Onder “derde” wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, met uitzondering van de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerker en personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, en met name touroperators, reisbureaus en boekingssystemen.
Verwerking betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés en toegepast op de Gegevens of een geheel van Gegevens, zoals beperking, verwijdering of vernietiging.

4 – Beginselen van de behandeling

In overeenstemming met de wetgeving verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe bij elke verwerking de volgende beginselen in acht te nemen:

 • Wettigheid
 • Loyaliteit
 • Doorzichtigheid
 • Beperking van het doel
 • Gegevensminimalisering
 • Nauwkeurigheid
 • Beperking van de integriteit van de bewaring
 • Vertrouwelijkheid
 • Verantwoordingsplicht

5 – Verwerkte gegevens

In het kader van Browsing is de Data Controller verplicht een bepaalde hoeveelheid Gegevens te verzamelen en te verwerken, en in het bijzonder :

 • Persoonlijke informatie (naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, datum van inschrijving en uitschrijving op de klantenrekening en de nieuwsbrief van de voor de verwerking verantwoordelijke, met de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde berichten, telefoongesprekken met de klantendienst van de voor de verwerking verantwoordelijke)
 • Bankgegevens (betalingswijze, kredietkaartnummer)
 • Informatie over uw bestelling (besteld product, leveringsadres, leveringsvolgnummer, prijs van de bestelling)
 • Technische informatie (surfgedrag op de Site, IP-adres, producten toegevoegd aan het winkelmandje, verzamelen van toestemming).

6 – Behandelingscontext

Gegevens kunnen bij verschillende gelegenheden door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verzameld en verwerkt, onder meer

Aankoop van producten op de Site
Contact met de verantwoordelijke voor de verwerking Nieuwsbrief
Creatie van een sponsorlink
Creatie van een klantenrekening
Surfen op de Site.

7 – Duur van de opslag van uw gegevens

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Hierdoor worden volgende commentaren automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van in de wachtrij voor moderatie te blijven staan.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien mogelijk), slaan wij ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel zijn vermeld. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie (met uitzondering van hun gebruikersnaam) te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen. De sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Doel van de verwerkingBetrokken gegevensRechtsgrondslag van de verwerkingDuur van de bewaring van gegevens
Beheer van aankopen en leveringen van productenVoornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, leveringsadres, geplaatste bestelling, leveringsvolgnummer, datum van inschrijving en uitschrijving, betalingsmethode, kredietkaartnummerContract, wettelijke verplichting en rechtmatig belang van de voor de verwerking verantwoordelijke om zijn rechten in rechte vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen10 jaar vanaf de aankoop van het product UITGEzonderd 15 maanden vanaf de aankoop van het product voor de bankgegevens (onmiddellijk voor het visueel cryptogram)
Creatie en beheer van klantenrekeningenVoornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, datum waarop de klantenrekening is aangemaakt, datum waarop de klantenrekening is opgeheven, verzamelen van toestemmingToestemming van de betrokkene, rechtmatig belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om een klantenrekening aan te maken na de aankoop van een product door de betrokkene3 jaar vanaf de laatste keer dat de betrokkene inlogt op zijn/haar klantenaccount OF onmiddellijk na verwijdering van zijn/haar klantenaccount
Commercieel relatiebeheer en prospectieVoornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, toestemmingToestemming van de betrokkene en rechtmatig belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om zijn producten te promoten3 jaar vanaf het laatste contact door de betrokken persoon of vanaf het einde van de commerciële relatie
Beheer van de nieuwsbriefE-mailadres, naam, voornaam, telefoonnummer, toestemmingsformulierToestemming van de betrokkeneWanneer u zich afmeldt
Beveiliging en verbetering van de SiteIP-adres, Browsing-gegevensIP-adres, Browsing-gegevensLegitieme belangen van de Data Controller om de Site te verbeteren en te beheren, om de Site te beveiligen en te beheren, om fraude en kwaadwillige handelingen te voorkomen.13 maanden
Klachtenbeheer Site-statistieken en gepersonaliseerde reclameVoornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres, surfgegevens, toestemmingToestemming van de betrokken Persoon en zijn Producten en klantenservice.3 jaar vanaf het laatste contact door de betrokken persoon of vanaf het einde van de commerciële relatie
SponsoringE-mail adres, naam en achternaam, toestemmingsformulierToestemming van de betrokkene3 jaar na de sponsoring link aanvraag

7 – Behandelingsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de verwerkte gegevens te anonimiseren alvorens ze te wissen. De geanonimiseerde gegevens kunnen vervolgens voor statistische doeleinden worden verwerkt.

8 – Ontvangers van de gegevens

In beginsel is de verantwoordelijke voor de verwerking de enige ontvanger van de gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking mag de gegevens evenwel doorgeven aan andere ontvangers, met name in het kader van het beheer van aankopen van Producten door de betrokken Persoon, en/of aan elke overheidsinstantie die daarom zou kunnen verzoeken, met name in het kader van een onderzoek. De volgende Ontvangers kunnen worden verplicht uw gegevens te verwerken, als Onderaannemers, namens de Gegevensverwerker:

 • PrestaShop S.A., SA met een kapitaal van 339 501,30 euro RCS PARIS B 497 916 635 hoofdkantoor : 4, rue Jules Lefebvre, 75009 Paris
 • FACEBOOK FRANCE SARLU au capital de 4 950 000 € RCS Paris 630 085 802 Siège social : 6 rue Menars, 75002 Paris
 • GOOGLE FRANCE SARLU au capital de 7 500€ RCS Paris 443 061 841 Siège social : 8 rue de Londres, 75009 Paris
 • TWITTER FRANKRIJK SASU met een kapitaal van 37 000€ RCS Parijs 789 305 596 Maatschappelijke zetel : 10 rue de la Paix, 75002 Parijs
 • SHIPUP SAS met een kapitaal van 1 258€ RCS Nanterre 822 856 068 Maatschappelijke zetel : 47 rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne Billancourt
 • FLUX TENDU, SAS met een kapitaal van 20 000€ RCS Rennes 821274164 Maatschappelijke zetel : 1 rue raoul ponchon – 35000 Rennes
 • MONDIAL RELAY SASU met een kapitaal van 500 400€ RCS Lille 385 218 631 Maatschappelijke zetel : 5 Avenue Antoine Pinay, 59510 Hem
 • LA POSTE SA met een kapitaal van 3 800 000 000€ RCS Parijs 356 000 000 Maatschappelijke zetel: 9 rue du Colonel Pierra Avia, 75015 Parijs
 • NET REVIEWS SAS met een kapitaal van 594 740€, RCS Marseille 750882375 Maatschappelijke zetel : 18 AV ROBERT SCHUMAN 13002 Marseille
 • STRIPE FRANCE SARLU met een kapitaal van 1 000€ RCS Paris 807 572 011 Maatschappelijke zetel : 10 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs

Deze lijst van gegevensverwerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking kan te allen tijde worden gewijzigd. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe van zijn onderaannemers voldoende garanties te eisen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften en de bescherming van de rechten van de betrokkene gewaarborgd is, met name in geval van doorgifte van de gegevens buiten de Europese Unie. Bovendien kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens die het voorwerp van verwerking zijn, aan een ontvanger of een derde meedelen wanneer hij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer hij te goeder trouw van mening is dat dit noodzakelijk is om:

Om uitvoering te geven aan een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is Om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te vrijwaren Het uitvoeren van een taak van algemeen belang.

In het geval dat de Gegevensverwerker wordt gekocht door een Derde, behoudt de Gegevensverwerker zich het recht voor om de Gegevens te delen met de Derde-koper op voorwaarde dat de Derde dit Privacybeleid naleeft.

9 – Rechten van de betrokkene op gegevens

De betrokkene heeft een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die hij of zij kan uitoefenen, behalve in het geval van toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke uitzonderingen, door een verzoek in te dienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op het volgende adres

SAS ENTOMA – 61 avenue de saxe 75007 Paris – dpo@jiminis.com

De verantwoordelijke voor de verwerking begeleidt de betrokkene bij de uitoefening van zijn rechten op de gegevens. In geval van gerede twijfel over de identiteit van de betrokkene die om de uitoefening van zijn rechten op de gegevens verzoekt, kan de verantwoordelijke voor de verwerking verlangen dat een kopie van een officieel identiteitsdocument bij het verzoek wordt gevoegd. De verzoeken zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de in de wetgeving vastgestelde termijnen worden behandeld.

9.1 – Recht van toegang

De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of gegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, toegang tot die gegevens, alsmede de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerkingD
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, in het bijzonder ontvangers die in derde landen of internationale organisaties gevestigd zijn
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met name ontvangers die in derde landen of internationale organisaties gevestigd zijn
 • indien mogelijk, de duur van de bewaring van de gegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze duur te bepalen
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van gegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van gegevens, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Indien de gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt een kopie van de gegevens die worden verwerkt en behoudt zich het recht voor om, als tegenprestatie voor de verstrekking van een dergelijke kopie, een redelijke vergoeding te betalen op basis van de administratiekosten voor eventuele extra kopieën waarom de betrokkene verzoekt.

9.2 – Recht op verwijdering en rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hij de onjuiste of verouderde gegevens zo spoedig mogelijk rectificeert en/of verwijdert, tenzij het tegendeel de uitoefening van dit recht in de weg staat, en met name

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie
 • De naleving van een wettelijke verplichting
 • Het algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, archieven, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek
 • De vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

9.3 – Recht van verzet

De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op grond van de vervulling van een taak van algemeen belang of de noodzaak van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de gegevens niet verder te verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.Voorts heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van klantenwerving door de verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover de betrokkene aan een dergelijke klantenwerving is gekoppeld.

Ten slotte heeft de betrokkene, wanneer gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, het recht om zich, op grond van redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van de gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

9.4 – Recht op beperking

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt wanneer:

De juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist door de Betrokkene, gedurende een periode die de Verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de Gegevens te verifiëren De Verwerking is onwettig en de Betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de Gegevens en eist in plaats daarvan beperking van het gebruik ervan

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn nog steeds noodzakelijk voor de betrokkene om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 9, lid 3, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, terwijl wordt nagegaan of de door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde legitieme gronden zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

De betrokkene die de beperking van de verwerking van de gegevens heeft verkregen, wordt hiervan door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

9.5 – Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht de gegevens die hij of zij aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer:

De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene of op de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

De verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen.

Wanneer de betrokkene zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, heeft hij het recht de gegevens rechtstreeks van de verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

9.6 – Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit indien hij van mening is dat hij het voorwerp is van onrechtmatige gegevensverwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking.

9.7 – Recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van gegevens

De betrokkene heeft het recht richtlijnen vast te stellen over het lot van de gegevens na zijn/haar overlijden met de verantwoordelijke voor de verwerking, die alle technische middelen zal aanwenden om ervoor te zorgen dat deze wens wordt geëerbiedigd.

10 – Gegevensbeveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking treft passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, misbruik en ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking, ongeacht of deze handelingen opzettelijk of per ongeluk plaatsvinden.

Deze technische en organisatorische maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de Site en de informatiesystemen waar de Bestanden worden opgeslagen, te waarborgen.

Om het surfen van de persoon te beveiligen, is de Site SSL (Secure Socket Layer) gecodeerd.

11 – Wijziging van het privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen, met name de in artikel 8 opgenomen lijst van ontvangers.

In geval van een substantiële wijziging van dit Privacybeleid, zal de betrokkene persoonlijk op de hoogte worden gebracht van het nieuwe Privacybeleid.

De betrokkene wordt verzocht dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen.

De betrokkene kan eventuele vragen over dit privacybeleid richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: dpo@jiminis.com.

12 – Ongeldigheid van het privacybeleid

Indien een van de bepalingen van dit Privacybeleid nietig zou blijken te zijn ten aanzien van een geldende rechtsregel of een definitief geworden rechterlijke beslissing, zal deze bepaling als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat dit evenwel de nietigheid van het gehele Privacybeleid met zich meebrengt of afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen ervan.

13 – Beheer van cookies

Bij het surfen op de Site wordt de betrokkene gevraagd in te stemmen met de installatie van cookies op zijn/haar computerterminal.

In het algemeen registreren Cookies informatie met betrekking tot het surfen van computers op de Site (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.), informatie die kan worden gelezen tijdens latere bezoeken van de betrokkene aan de Site met overdracht van de Gegevens aan de Gegevensbeheerder. Voor het plaatsen van deze Cookies is de toestemming van de betrokken Persoon vereist.

Sommige Cookies zijn essentieel voor de goede werking van de Site en vereisen geen toestemming van de betrokken persoon voor hun installatie, deze zijn gekend als functionele Cookies.

In overeenstemming met artikel 7. van dit Privacybeleid worden Cookies automatisch verwijderd binnen dertien (13) maanden na hun installatie indien de betrokken Persoon zijn/haar toestemming niet hernieuwt voor het verstrijken van deze periode.

De betrokkene kan zijn/haar toestemming voor de installatie van niet-functionele cookies weigeren, zijn/haar toestemming intrekken en/of de cookies op elk moment instellen door de onderstaande cookiesmanager van de controller te gebruiken of door zijn/haar browser als volgt te configureren:

 • Voor Chrome:
 • Kies het menu “Browsegegevens verwijderen”
 • Vink het vakje “Cookies en andere sitegegevens” aan en vervolgens “Gegevens verwijderen”.
 • Voor Mozilla Firefox:
 • Kies het “gereedschap” menu en dan “Opties”
 • Klik op het “privacy” icoon
 • Zoek het “cookie”-menu en kies de opties die bij u passen
 • Voor Microsoft Internet Explorer 6.0:
 • Kies het menu “Extra” en vervolgens “Internetopties”. Klik op het tabblad “Vertrouwelijkheid
 • Selecteer het gewenste niveau met de cursor.
 • Voor Microsoft Internet Explorer 5 :
 • Kies het menu “Extra” en vervolgens “Internetopties”. Klik op het tabblad “Privacy
 • Pas het niveau aan” met de schuifregelaar
 • Voor Netscape 6.X en 7. X :
 • Kies het “Edit” menu > “Preferences” Privacy and Security
 • Cookies
 • Voor Opera 6.0 en hoger :
 • Kies het menu “Bestand” > “Voorkeuren” Privacy.