Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule

Deze preambule maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 1. Partijen bij de onderhavige akte

Tussen de ondergetekenden :
1° De vereenvoudigde naamloze vennootschap ENTOMA met een kapitaal van 22.812,62 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 788416709, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 61 avenue de saxe 75007 Parijs, en met als BTW-nummer FR505788416709. Hierna te noemen de “Verkoper”, enerzijds, en 2° elke natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen op de website van de Verkoper. Hierna te noemen de “Koper”,
Anderzijds is het volgende verklaard en overeengekomen:

Artikel 2. Doel

De activiteit van de Verkoper omvat de productie en onlineverkoop van voedingsproducten op basis van hele insecten (hierna “het Product” genoemd) als alternatief voor “traditionele” voeding. De Koper en de Verkoper komen overeen dat hun relatie evenals de toegang tot en het gebruik van de site www.jiminis.com (hierna “de Site”) uitsluitend worden beheerst door :

 • Deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en dat zij, in voorkomend geval, voorrang zullen hebben op elke andere versie of elk ander document
 • Het privacybeleid
 • De juridische mededeling
 • Toepasselijke wetten en/of voorschriften.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden, het Privacybeleid en de Wettelijke Aankondiging van de Site worden ter beschikking gesteld van de consumenten op de Site van de Verkoper waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd. Het Privacybeleid (hier) en de Juridische kennisgeving (hier) maken integraal deel uit van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De aankoop van een Product op de site van de Verkoper impliceert de kennis en de aanvaarding zonder voorbehoud door de Koper van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling en die de Verkoper dient bij te houden en te reproduceren. Elke Koper verbindt zich ertoe het doel van de Site te respecteren en deze niet te gebruiken op een wijze die het doel ervan zou afleiden, namelijk de online verkoop van Producten. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In geval van wijziging zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de Koper, waarvan hem op zijn verzoek een gedateerd exemplaar kan worden overhandigd. Het feit dat de Verkoper de toepassing van een clausule van de Algemene Verkoopsvoorwaarden niet inroept of zich neerlegt bij de niet-naleving ervan, hetzij permanent of tijdelijk, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand door de Verkoper van zijn rechten die voortvloeien uit de genoemde clausule. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden werden bijgewerkt op 13 juni 2019. Deze uitgave annuleert en vervangt de vorige versies.

Artikel 3. Definities

3-1. Verkoper:

De vereenvoudigde naamloze vennootschap ENTOMA met een kapitaal van 22 812,62 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 788416709, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 61 avenue de saxe 75007 Parijs, en met als BTW-nummer FR505788416709

3-2. Koper:

Verwijst naar elke natuurlijke persoon die een aankoop op de Site wenst te doen.

3-3. Product:

Verwijst naar elk product dat op de Site wordt aangeboden, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De foto’s kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen.

3-4. Levering:

Betreft de overdracht aan de Koper van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

3-5. Plaats:

Verwijst naar de infrastructuur ontwikkeld door de Verkoper volgens de computerformaten bruikbaar op het Internet, met inbegrip van gegevens van verschillende aard, en in het bijzonder teksten, geluiden, stilstaande of geanimeerde beelden, video’s, databanken, bestemd om door de Koper te worden geraadpleegd om zijn producten en diensten te leren kennen en indien nodig om een aankoop ervan te doen. De Site is toegankelijk op het volgende adres: https://www.jiminis.com .

3-6. Internet :

Verwijst naar verschillende netwerken van servers die zich op verschillende plaatsen in de wereld bevinden, met elkaar verbonden zijn via communicatienetwerken en communiceren via een specifiek protocol dat bekend staat als TCP/IP.

3-7. Abonnement:

Verwijst naar het betaalde pakket dat door SAS ENTOMA wordt aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de dienst die erop gericht is om elke maand gedurende een door de Klant gekozen periode (elke maand of om de twee maanden) voedingsproducten te ontvangen. De gebruiker verklaart van SAS ENTOMA te hebben verkregen. Voorafgaand aan zijn/haar Bestelling verklaart de gebruiker dat hij/zij van SAS ENTOMA alle informatie over de Diensten en de inhoud ervan heeft verkregen die nodig is voor de Bestelling. De gebruiker verklaart dat hij als enige verantwoordelijk is voor de keuze van de Diensten en de inschrijving op het Abonnement, alsmede voor de geschiktheid daarvan voor zijn behoeften.

Artikel 4. Prijzen

De prijzen van de op de Site te koop aangeboden Producten zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

Alle bestellingen moeten worden betaald in euro (€).

Elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief of van de wisselkoers kan in de prijzen van de Producten tot uiting komen.

Evenzo, indien één of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, hetzij naar boven of naar beneden, kan deze wijziging weerspiegeld worden in de verkoopprijs van de Producten op de Site.

In geval van een bestelling naar een ander land dan Europees Frankrijk, wordt de Koper beschouwd als invoerder van het betreffende Product, douanerechten of lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen zijn dan waarschijnlijk vereist. Deze rechten of belastingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koper, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen van de Producten die op de Site te koop worden aangeboden. Het Produkt zal door de Verkoper aan de Koper worden gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op het ogenblik van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Produkt.

De Verkoper verbindt zich ertoe regelmatig na te gaan of alle op de Site vermelde prijzen correct zijn, zonder evenwel de absolute afwezigheid van fouten te kunnen garanderen. In geval van een fout in de prijs van een artikel zal de Verkoper de Koper de gelegenheid geven de aankoop van het Product tegen de juiste prijs te herbevestigen of de bestelling te annuleren. Indien de Verkoper niet in staat is contact op te nemen met de Koper, zal de bestelling als geannuleerd worden beschouwd.

Artikel 5. Bestel

De Koper kan op de Site surfen en de Producten bestellen die op de Site te koop worden aangeboden, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. De Producten voldoen aan de eisen van de Franse wet die van kracht is op het moment van hun bestelling door de Koper. Bij het plaatsen van een bestelling wordt de contractuele informatie door de Verkoper voorgesteld in het Frans en is onder voorbehoud van bevestiging door de Koper ten laatste bij de validatie van de bestelling. Overeenkomstig artikel 6 zijn alleen bestellingen met een minimum van 19,40 euro mogelijk op de Site. De Koper die een Product wenst te kopen door een bestelling te plaatsen, moet vervolgens een identificatieformulier invullen waarop hij de volgende informatie moet vermelden.

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Postadres
 • Telefoon
 • Betalingsinformatie

Alle tijdens het bestelproces verzamelde gegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 15. De Koper die in het bezit is van een klantenrekening (zie artikel 14) en die een Product wenst te kopen door een bestelling te plaatsen, is vrijgesteld van het invullen van het identificatieformulier (met uitzondering van de betalingsinformatie) en kan dus sneller een bestelling plaatsen.

Artikel 6. Geldigheid en validatie

Elke bestelling van Producten op de Site door de Koper impliceert de volledige aanvaarding door de Koper en de Verkoper van de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Een samenvatting van de bestelling van Producten wordt door de Verkoper aan de Koper meegedeeld op het e-mailadres dat op het identificatieformulier van de Koper tijdens de bestelling is aangegeven. Het overzicht van de bestelling van Producten bevat de volgende informatie:

 • een overzicht van de bestelde producten,
 • de prijs
 • de datum en het tijdstip van de bestelling,
 • de datum of het tijdstip waarop de Verkoper zich verbindt de goederen te leveren, de leveringskosten,
 • de door de Koper gekozen betalingswijze
 • de herroepingstermijn waarvan de Koper profiteert, alsmede de vorm waarin hij daarvan gebruik kan maken.

De koper moet de inhoud van de samenvatting zo spoedig mogelijk controleren en de verkoper onmiddellijk in kennis stellen van eventuele fouten of weglatingen. De bevestiging van de bestelling staat gelijk met de ondertekening en aanvaarding van de transactie door de Koper en de Verkoper. De geregistreerde bevestiging van de bestelling van producten en alle tijdens de bestelling doorgegeven gegevens vormen het bewijs van de transactie overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 tot aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologie en met betrekking tot de elektronische handtekening, en zijn de met de bestelling gemoeide bedragen waard. In geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart, wordt de Koper echter verzocht om, zodra dit gebruik wordt vastgesteld, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behoudens in geval van een kennelijke fout van de Verkoper, de in de computersystemen van de Verkoper opgeslagen gegevens, onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, bewijskracht hebben met betrekking tot de door de Koper geplaatste bestellingen. De gegevens op computer of elektronische drager vormen een geldig bewijs en zijn als zodanig toelaatbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard. De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site ontvangen en gevalideerde bestellingen van Producten slechts uit te voeren binnen de perken van de beschikbare productvoorraden. Bij gebrek aan beschikbaarheid van de producten verbindt de Verkoper zich ertoe de Koper zo spoedig mogelijk in te lichten overeenkomstig artikel 8. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren indien de bestelde hoeveelheden producten abnormaal hoog zijn voor Kopers die consumenten zijn.

Artikel 7. Betaling

De validatie van de bestelling van Producten houdt voor de Koper de verplichting in om de prijs te betalen die op de bevestiging van de bestelling is aangegeven. De Koper dient zijn aankopen online te betalen op het ogenblik van de bestelling met een kredietkaart (Carte Bleue, e-carte bleue, Visa, Eurocard, Mastercard). De betaling van de aankopen van Producten op de Site kan ook gebeuren via Paypal, een zeer veilige webbetalingsinfrastructuur gecertificeerd PCI level 1. Ten slotte kan de betaling ook geschieden per bankcheque, naar behoren ingevuld op de bij de keuze van de betalingswijze aangegeven wijze.

Artikel 8 – Beschikbaarheid

De Producten worden door de Verkoper op de Site aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en hun eventuele vervaldatum. Voor Producten die niet in voorraad zijn, gelden aanbiedingen zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid van een Product na het plaatsen en valideren van een bestelling, zal de Verkoper de Koper zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. De bestelling van de Koper kan dan, volgens zijn wens, worden geannuleerd en er zal dan geen bankafschrijving worden uitgevoerd door de Verkoper, of worden opgeschort totdat het Product opnieuw door de Verkoper wordt bevoorraad.

Artikel 9. Overdracht van eigendom

De producten blijven de volledige eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs door de Koper. De eigendomsoverdracht van het vooraf bestelde of bestelde Product gebeurt op het moment van de fysieke overdracht van het Product ten voordele van de Koper, de risico’s van verlies of beschadiging van de producten worden dan eveneens onmiddellijk overgedragen van de Verkoper op de Koper.

Artikel 10. Levering

De levering geschiedt op het adres dat op de bestelbon van de Koper is aangegeven. De Koper moet zijn adres en postcode zeer nauwkeurig aangeven, evenals elke andere relevante aanduiding voor de levering, zonder gebruik te maken van enige afkorting. Alleen leveringen binnen de Europese Economische Ruimte zijn mogelijk. Indien u wenst dat de goederen buiten de Europese Economische Ruimte worden geleverd, wordt de Koper verzocht contact op te nemen met de Verkoper. De op de Site aangegeven levertijden zijn de gebruikelijke gemiddelde tijden. De Verkoper zal trachten deze tijden in acht te nemen. De leveringstermijn van de bestelling varieert naargelang de door de Koper gekozen leveringswijze. De producten worden door de Verkoper geleverd op het leveringsadres dat de Koper tijdens het bestelproces heeft opgegeven, binnen de termijn die op de validatiepagina van de bestelling is aangegeven. In geval van vertraging bij de verzending zal een e-mail worden gestuurd naar de Koper om hem/haar te informeren over een mogelijk gevolg voor de aangegeven leveringstermijn.

JIMINIS kan u bij het plaatsen van uw bestelling verschillende leveringsmethoden voorstellen waarvan de prijs wordt berekend op basis van de grootte en het gewicht van uw pakket en uw leveringsadres. JIMINI’S levert niet aan: militaire bases, legers, kazernes. De voorwaarden, kosten en leveringstermijnen verschillen naargelang de leveringswijze die u kiest. Bij het plaatsen van uw bestelling wordt u op de hoogte gebracht van de beschikbare leveringsmethode(s), het tijdstip en de prijs.

Leveringen zijn gratis in Frankrijk voor bestellingen van 30,00€ en meer en in de rest van de Europese Economische Ruimte voor bestellingen van 45€ en meer. Een gespecialiseerde logistieker is belast met de leveringen, om de best mogelijke service te garanderen. Na de betaling van de bestelling, stuurt deze laatste aan de Koper een e-mail met het traceernummer van het pakket naar het aangegeven e-mailadres. In geval van onrechtmatige vertraging van de levering, heeft de Koper de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in artikel L 216-2 van het Wetboek van Consumptie. Indien de koper het product intussen ontvangt, moet hij het zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke verpakking en zonder verslechteringen aan de verkoper terugzenden. In geval van levering per vervoerder kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering die uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de Koper na verschillende voorgestelde afspraken.

Bij de levering van het Product dient de Koper na te gaan :

 • Of het aantal geleverde colli overeenstemt met de vermeldingen op het vervoerdocument en de factuur
 • Dat de verpakking intact, niet beschadigd, niet nat of op enige wijze veranderd is, met inbegrip van de materialen die zijn gebruikt om de verpakking te sluiten.

De Koper dient elke schade aan de verpakking en/of de Producten of een vergissing in het aantal colli of een niet-conformiteit van de aanduidingen onmiddellijk te melden door een schriftelijk controlevoorbehoud te plaatsen op het leveringsbewijs. Na ondertekening van de leveringsbon kan de Koper geen bezwaar maken tegen de uiterlijke verschijningsvorm van de levering. In geval van levering per pakketpost, past de Verkoper de tarieven toe die gelden op het ogenblik van de bestelling.

Artikel 11. Resolutie

De bestelling van Producten kan door de Koper worden afgehandeld in geval van :

 • Levering van een product dat niet overeenstemt met de opgegeven kenmerken van het product
 • Een prijsverhoging die niet gerechtvaardigd is door een technische wijziging van het product die door de overheid is opgelegd.

De bestelling van Producten kan door de Koper worden geannuleerd in geval van :

 • Levering buiten de in de kooporder gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst, nadat de Verkoper op dezelfde wijze en zonder resultaat is aangemaand de Levering binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren.

De bestelling van Producten kan door de Verkoper worden geannuleerd in geval van:

 • Weigering van de Koper om de levering in ontvangst te nemen;
 • Niet-betaling van de prijs op het ogenblik van de validatie van de bestelling.

Artikel 12. Terugtrekking

De Koper beschikt over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van zijn bestelling om het Product aan de Verkoper terug te zenden voor omruiling of terugbetaling zonder boete, behalve voor de terugzendingskosten die voor zijn rekening zijn. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper hiervan op de hoogte brengen via e-mail (coucou@jiminis.com) of via het daartoe bestemde herroepingsformulier. Een standaardformulier voor herroeping wordt voorgesteld in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Het gebruik ervan door de Koper is niet verplicht. In geval van omruiling van Producten, geschiedt de terugzending op kosten van de Koper. Alle retourzendingen moeten vooraf worden gemeld aan de klantendienst van de Verkoper:

Per e-mail: coucou@jiminis.com

Telefonisch: +33 1 76 54 61 35 (prijs van een lokaal gesprek) Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing) te geschieden, vergezeld van de aankoopfactuur, en wel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de mededeling van de beslissing tot herroeping. Retourzendingen dienen naar het volgende adres te worden gezonden :

JIMINI’S
Afdeling Retouren
1015 rue du maréchal Juin
77000 Vaux le Pénil
Frankrijk

Eventuele schade die het product tijdens de terugzending oploopt, is voor rekening van de Koper en kan het herroepingsrecht teniet doen. Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal de Verkoper de Koper alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de levering, na ontvangst van de geretourneerde goederen of totdat de Koper een bewijs van verzending van de Producten voorlegt. De terugbetaling zal geschieden via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Koper werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Koper uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling voor de Koper geen kosten met zich meebrengt. Anderzijds is de Verkoper niet gehouden tot vergoeding van bijkomende kosten indien de Koper uitdrukkelijk een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de door de Verkoper aangeboden standaardleveringswijze. Overeenkomstig artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet kan het herroepingsrecht bij verkoop op afstand niet worden uitgeoefend voor de volgende overeenkomsten:

 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen
 • Levering van goederen die na levering door de Koper zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 13. Garanties

Alle Producten die door de Verkoper op de Site ter bestelling worden aangeboden genieten de wettelijke waarborg van conformiteit en de waarborg tegen verborgen gebreken. Alle klachten, verzoeken om omwisseling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per post worden ingediend. De producten moeten door de Koper naar ons worden teruggestuurd in de staat waarin hij ze heeft ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing…), evenals met de factuur die de betaling rechtvaardigt. De verzendkosten zullen door de Verkoper aan de Koper worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten zullen door de Verkoper aan de Koper worden terugbetaald op vertoon van de ontvangstbewijzen. De bepalingen van dit artikel beletten de Koper niet gebruik te maken van het herroepingsrecht voorzien in artikel 12.

Artikel 13.1. Garantie tegen verborgen gebreken

De op de Site aangeboden Producten zijn onderworpen aan de garantie tegen verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek: Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: “De Verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Koper het niet zou hebben gekocht, of een lagere prijs zou hebben gegeven, indien hij ervan op de hoogte was geweest. “De vordering als gevolg van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Artikel 13.2 Wettelijke garantie van overeenstemming

De op de Site aangeboden Producten zijn eveneens onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L.217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving: Artikel L.217-4 van de Franse consumentenwetgeving: “De Verkoper levert goederen die conform de overeenkomst zijn en is verantwoordelijk voor eventuele gebreken in conformiteit die op het moment van de levering bestaan. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd. “De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is voorgeschreven binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie.

Artikel 14. Klantenrekening

De Koper kan, indien hij/zij dit wenst, een klantenrekening aanmaken die hem/haar toegang geeft tot vele voordelen: sneller bestellen, verschillende adressen registreren, zijn/haar bestellingen volgen… Om een klantenrekening te creëren, moet de Koper de volgende informatie verstrekken:

Voor- en achternaam
E-mail adres
Keuze van een wachtwoord

Alle gegevens die bij het aanmaken van de klantenrekening worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig artikel 15. De Koper die over een klantenrekening beschikt, is verplicht in te loggen om een bestelling van Producten op de Site te plaatsen. Bovendien wordt, in overeenstemming met artikel 15 en het Privacybeleid van de Verkoper, automatisch een klantenrekening aangemaakt voor elke Koper die een bestelling voor Producten plaatst en die nog geen klantenrekening heeft. Deze klantenrekening zal dan onontbeerlijk zijn voor alle toekomstige bestellingen van Producten. Indien de rekening ontoegankelijk wordt voor de houder ervan, kan deze laatste de diensten van de Verkoper verwittigen door contact op te nemen met de klantendienst.

Artikel 15. Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet op de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, evenals Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kunnen de nominatieve gegevens van de Koper worden onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking door de Verkoper. De verwerking van sommige persoonsgegevens van de Koper is verplicht om Producten te kunnen bestellen, maar ook om een klantenaccount aan te maken en om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper, wordt deze laatste uitgenodigd het Privacybeleid van de Verkoper te raadplegen, dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 16. Cookies

Bij het surfen op de Site, wordt de Koper ertoe gebracht in te stemmen met het gebruik van cookies door de Verkoper. Voor meer informatie over cookies wordt de Koper verzocht het Privacybeleid van de Verkoper te raadplegen, dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de software, alle intellectuele eigendomsrechten zoals merken, dienstmerken, handelsmerken en auteursrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper. Behoudens andersluidende vermelding zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die zich op de Site bevinden en elk van de elementen die voor deze Site werden gecreëerd, de exclusieve eigendom van de Verkoper, die geen enkele licentie of enig ander recht toekent dan het recht om de Site te raadplegen en om bestellingen van Producten te plaatsen. Reproductie van enige pagina of inhoud van de Site door de Koper of een derde partij is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. De reproductie van op de Site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privé-gebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is door de Verkoper. Het is verboden gebruik te maken van de merken, afbeeldingen of enig ander element waarop de Verkoper intellectuele eigendomsrechten bezit. U mag geen rechten op de Site kopiëren, wijzigen, een afgeleid werk maken, aan reverse engineering doen of op een andere manier proberen de broncode te achterhalen (behalve zoals bepaald door de wet), verkopen, toewijzen, in sublicentie geven of op een andere manier overdragen. Het is eveneens verboden de Site te wijzigen of gewijzigde versies van de Site te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze opsomming limitatief is) met het oog op het verkrijgen van een ongeoorloofde toegang tot de Site en om toegang te verkrijgen tot de Site op een andere wijze dan via de interface die de Verkoper voor dit doel aan de Koper ter beschikking stelt. De Site, evenals alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kan vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd is door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom of door enige andere wet. De Koper die over een eigen internetsite beschikt en die voor persoonlijk gebruik op zijn site een eenvoudige link wenst te plaatsen die rechtstreeks naar de site van de Verkoper verwijst, moet voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming vragen aan de Verkoper, die zich het recht voorbehoudt om deze zonder bijzondere reden te weigeren. In elk geval moet elke niet-toegelaten link worden verwijderd op eenvoudig verzoek van de Verkoper.

Artikel 18. Verantwoordelijkheid

De Producten zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van een derde land waar het Product wordt geleverd. Het is aan de Koper om bij de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheden na te gaan voor de invoer of het gebruik van de vooraf bestelde of bestelde producten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van het Product door de Koper of door een derde. Aangezien de voedingssamenstelling van elk Product duidelijk wordt vermeld op de Site, op elke bestelling en op de Producten, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele intoleranties of allergieën van de Koper. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, met name een onderbreking van de dienst, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen. Hetzelfde geldt voor eventuele hyperlinks die op de Site aanwezig zijn. Ten slotte kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten is hetzij aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde bij het contract of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de Franse jurisprudentie, hetzij aan de handeling van de Koper (artikel L. 221-15 van het Wetboek van Consumentenrecht).

Artikel 19. Overmacht

Indien zich een geval van overmacht of een daad van God voordoet, te wijten aan de wederpartij of een derde of aan externe oorzaken zoals sociale conflicten, tussenkomst van burgerlijke of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, onderbreking van het telecommunicatienetwerk of van het elektriciteitsnet, zonder dat deze opsomming limitatief is, kan de verantwoordelijkheid van de Koper of van de Verkoper niet worden ingeroepen indien de uitvoering van het contract vertraagd of verhinderd wordt.

Artikel 20. Archivering en bewijs

De Verkoper archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een eensluidend afschrift vormt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde gegevensbestanden van de Verkoper zullen door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 21. Geschil

In geval van betwisting moet de Koper eerst contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper per e-mail via ons contactformulier of per post (61 avenue de saxe 75007 Parijs). In geval van mislukking van het verzoek om klacht aan de klantendienst of bij gebrek aan antwoord binnen de twee maanden, kan de Koper het geschil dat hem tegenover de Verkoper stelt voorleggen aan de E-COMMERCE MEDIATOR SERVICE van de FEVAD (http://www.mediateurfevad.fr/) die in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal trachten de partijen samen te brengen om tot een oplossing te komen. Het staat de koper en de verkoper vrij een beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren, alsook de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren. Bij gebreke van een minnelijke schikking is de voor de beslechting van het geschil bevoegde rechter die van de woonplaats van de verweerder of die van de plaats van de feitelijke levering van het Product. De taal van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het Frans. De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn derhalve onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 22. Duur

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur van de online beschikbaarheid van de door de Verkoper te koop aangeboden Producten.

Artikel 23. Verblijfplaats

De partijen kiezen domicilie op de adressen vermeld op de bestelbon voor de Koper en op het adres vermeld op de site voor de Verkoper.

Artikel 24. Nietigheid

Indien één van de clausules van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden nietig zou worden bevonden op grond van een geldende rechtsregel of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, zal zij als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat dit de nietigheid van de gehele Algemene Verkoopsvoorwaarden met zich meebrengt of afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen ervan.